Gebruiksvoorwaarden en privacy

Gebruiksvoorwaarden

Definities

  1. In deze gebruiksvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
    1. Gemeentepeiler: de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden: Venturo Media B.V. o.a. handelend onder de naam “Gemeentepeiler”, gevestigd aan Spijksedijk 1a te Spijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72127198;
    2. gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Gemeentepeiler Applicatie ;
    3. Gemeentepeiler Applicatie: de applicatie van Gemeentepeiler waar peilingen door de gebruiker ingevuld kunnen worden. De applicatie is als mobiele applicatie beschikbaar in de Apple store en de Playstore onder de naam “Gemeentepeiler” en de applicatie is als webversie beschikbaar via http://web.gemeentepeiler.nl/surface;
 • gemeente: de gemeente waarin de gebruiker woonachtig is en die een of meerdere peilingen via de Gemeentepeiler Applicatie verspreidt;
   1. peiling: de peiling van de gemeente die is verspreid via de Gemeentepeiler Applicatie;
   2. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.
 • Algemeen
 • Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Gemeentepeiler Applicatie door de gebruiker.
   1. Op het gebruik van de mobiele applicatie van Gemeentepeiler blijven de voorwaarden van de mobiele provider van de gebruiker van toepassing. De mobiele provider van de gebruiker kan kosten in rekening brengen voor de toegang tot netwerkverbindingen voor de duur van de verbinding tijdens het gebruik van de mobiele applicatie van Gemeentepeiler.
 • Indien een of meerdere van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Gemeentepeiler het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de gebruiker niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 • Gemeentepeiler heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van ingrijpende wijzigingen wordt de gebruiker via de e-mail of via de Gemeentepeiler Applicatie in kennis gesteld.
  1. Indien Gemeentepeiler niet steeds strikte naleving van deze gebruiksvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gemeentepeiler in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te verlangen.
 •  Gebruik van de Gemeentepeiler Applicatie
 • Om gebruik te maken van de Gemeentepeiler Applicatie dient de gebruiker:
 • de mobiele applicatie van Gemeentepeiler  te downloaden, te installeren op zijn mobiele apparaat en in te loggen; of 
 • in te loggen op de website http://web.gemeentepeiler.nl/surface. 
   1. De gebruiker kan inloggen middels zijn account van Apple, zijn account van Google of het account dat hij heeft aangemaakt bij Gemeentepeiler.
 • Het aanmaken van een account bij Gemeentepeiler is gratis. Nadat de gebruiker een Gemeentepeiler account heeft aangemaakt, stuurt Gemeentepeiler de gebruiker onverwijld via de e-mail een bevestiging. De gebruiker verbindt zich ertoe bij het aanmaken van een Gemeentepeiler account zijn correcte naam, postcode en andere gevraagde gegevens te verstrekken.
   1. Indien de gebruiker zijn wachtwoord van zijn Gemeentepeiler account is vergeten, dan kan de gebruiker via de Gemeentepeiler Applicatie het verzoek indienen voor het aanmaken van een nieuw wachtwoord. Vervolgens wordt naar de gebruiker een e-mail gestuurd met instructies voor het aanmaken van een nieuw wachtwoord.
   2. De gebruiker kan pas gebruik maken van de Gemeentepeiler Applicatie nadat de gebruiker heeft aanklikt dat hij akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.
 • Nadat de gebruiker  is ingelogd, kan de gebruiker deelnemen aan peilingen.
 • Indien de gebruiker geen gebruik meer wil maken van de Gemeentepeiler Applicatie, dan kan de gebruiker de mobiele applicatie van Gemeentepeiler verwijderen van zijn mobiele apparaat en, indien de gebruiker een Gemeentepeiler account heeft aangemaakt, zijn Gemeentepeiler account zelf opheffen.
 • Verplichtingen van de gebruiker
  1. Het is niet toegestaan om van de Gemeentepeiler Applicatie gebruik te maken op een manier die andere gebruikers van de Gemeentepeiler Applicatie zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van de Gemeentepeiler Applicatie zou kunnen aantasten.
  2. De gebruiker dient de vragen opgenomen in een peiling naar waarheid te beantwoorden.
 • Onderhoud
 • Gemeentepeiler kan ten behoeve van onderhoud de Gemeentepeiler Applicatie tijdelijk buiten gebruik stellen.
 • De gebruiker kan geen aanspraak maken op updates en/of vernieuwingen van en/of aanvullingen op de Gemeentepeiler Applicatie.
 • Gemeentepeiler kan niet verplicht worden tot het ondersteunen of onderhouden van de Gemeentepeiler Applicatie. De gebruiker accepteert de Gemeentepeiler Applicatie zoals deze is.
 • Peilingen en positie van Gemeentepeiler
  1. De peilingen worden verspreid door de gemeente en niet door Gemeentepeiler. Derhalve is Gemeentepeiler nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van de peiling.
  2. Indien de gebruiker een klacht heeft over de gemeente en/of over de peiling, dan dient de gebruiker contact op te nemen met de gemeente en dient de gebruiker de gemeente daarop aan te spreken en niet Gemeentepeiler.
 1. Gemeentepeiler is op geen enkele wijze jegens de gebruiker verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatieverstrekkingen, etc., van de gemeente.

Gebruik van de Gemeentepeiler Applicatie

De gemeente kan middels de Gemeentepeiler Applicatie meerdere peilingen over verschillende onderwerpen verspreiden.

Naar de gebruiker worden e-mailberichten gestuurd door Gemeentepeiler bijvoorbeeld om kenbaar te maken dat een nieuwe peiling klaar staat, de gebruiker eraan te herinneren dat een peiling ingevuld kan worden of voor andere meldingen m.b.t. de Gemeentepeiling Applicatie. 

Gemeentepeiler kan niet garanderen dat de Gemeentepeiling Applicatie zonder storingen, bugs, vertragingen of andere onregelmatigheden functioneert.

Door het moment van deelname aan de peiling genereert de Gemeentepeiler Applicatie automatisch wanneer de gebruiker het liefst vragen beantwoordt. In een peiling kan gevraagd worden naar een voorkeur van de gebruiker. Deze gegevens worden bij het profiel van de gebruiker opgeslagen.

Deelname aan een peiling is geheel op vrijwillige basis. De gebruiker is nimmer verplicht vragen te beantwoorden die in een peiling zijn opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten

Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de Gemeentepeiler Applicatie verblijft bij Gemeentepeiler of bij zijn licentiegever(s).

De intellectuele eigendomsrechten op de peiling berusten bij de gemeente.

 1. De gebruiker verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Gemeentepeiler, zijn licentiegevers of van de gemeente.

Aansprakelijkheid en verjaring

  1. De Gemeentepeiler Applicatie wordt via het internet en mobiele netwerken aan de gebruiker ter beschikking gesteld. Dit betekent dat de kwaliteit of de beschikbaarheid van de Gemeentepeiler Applicatie kan worden beïnvloed door factoren die niet aan Gemeentepeiler zijn toe te rekenen. Gemeentepeiler kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de gebruiker lijdt doordat de Gemeentepeiler Applicatie niet of niet volledig aan de gebruiker ter beschikking kan worden gesteld.
  2. Gemeentepeiler is niet aansprakelijk voor het verlies van door de gebruiker toegepaste inloggegevens van het account waarmee de gebruiker inlogt op de Gemeentepeiler Applicatie. Gemeentepeiler is dan ook niet verantwoordelijk indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van de inloggegevens van de gebruiker of van een account van de gebruiker. Constateert de gebruiker dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn inloggegevens en/of van zijn account, dan dient hij Gemeentepeiler daarvan onverwijld in kennis te stellen.

Gemeentepeiler  is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van hackersactiviteiten of een cyberaanval.

Gemeentepeiler kan door de gebruiker niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de gebruiker lijdt doordat de gemeente de analytische data onzorgvuldig dan wel in strijd met wet- en regelgeving gebruikt. De gebruiker dient de gemeente hierop aan te spreken en niet Gemeentepeiler.

Gemeentepeiler is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de gebruiker verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de gebruiker.

  1. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan Gemeentepeiler nimmer worden aangerekend.
  2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Gemeentepeiler of zijn ondergeschikten.

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de gebruiker uit welken hoofde ook jegens Gemeentepeiler vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden jegens Gemeentepeiler kan aanwenden.

Overmacht

 1. Gemeentepeiler kan nimmer aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen, weersinvloeden, natuurrampen, overheidsmaatregelen, stroomstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, bedrijfsstoring, oorlog, rellen, oorlogsgevaar, terrorisme, stroomstoring, diefstal, brand, alsmede iedere andere situatie waarop Gemeentepeiler geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Privacy

Persoonsgegevens, grondslag en doeleinden

 1. Voor Gemeentepeiler is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Gemeentepeiler volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Gemeentepeiler gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
 3. Gemeentepeiler verzamelt persoonsgegevens van de gebruiker wanneer de gebruiker deze persoonsgegevens via de Gemeentepeiler Applicatie aan Gemeentepeiler heeft verstrekt.
 4. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst, zoals het uitvoeren van de peiling. De gebruiker neemt vrijwillig deel aan de peiling.
 5. Bij het aanmaken van een profiel dan wel bij de deelname aan een peiling worden de volgende persoonsgegevens van de gebruiker gevraagd voor de volgende doeleinden:
  1. Voornaam: De voornaam van de gebruiker gebruikt Gemeentepeiler om de gebruiker op een prettige manier aan te kunnen spreken; 
  2. Geslacht: Het zou mogelijk kunnen zijn dat de gemeente een peiling wil sturen aan alle vrouwelijke bewoners in haar gemeente. Ook kan het zo zijn dat de gemeente wil weten hoe de mannelijke inwoners hebben gestemd bij een bepaalde peiling. Doordat Gemeentepeiler het geslacht van de gebruiker opslaat, wordt dit mogelijk;
  3. Leeftijd: In sommige gevallen wil de gemeente een peiling sturen aan alle ouderen of juist aan alle jongeren. Doordat Gemeentepeiler de leeftijd van de gebruiker weet, wordt dit mogelijk;
  4. Postcode: Het bekend zijn met de postcode, maakt het mogelijk voor de gemeente om peilingen te sturen naar gebruikers die woonachtig zijn in een specifieke wijk;
  5. E-mailadres: Het e-mailadres wordt gebruikt voor het aanmaken van een account en om de gebruiker notificatie berichten m.b.t. de Gemeentepeiler Applicatie te sturen;
  6. Mogelijke andere gegevens: Het kan zijn dat de gebruiker via de Gemeentepeiler Applicatie een verzoek krijgt om additionele persoonsgegevens te verstrekken. Er kan bijvoorbeeld een peiling worden gestuurd waarin gevraagd wordt of de gebruiker wel of geen ondernemer is. Bij een dergelijke peiling zal altijd vermeld worden of deze gegevens worden opgeslagen. Als de gebruiker de gegevens niet wilt verstrekken, dan kan de gebruiker de peiling negeren.
 6. Gemeentepeiler verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van gebruikers.
 7. De verstrekking van de naam, geboortejaar, geslacht en de postcode van de gebruiker is een contractuele verplichting. Zonder de naam, geboortejaar, geslacht en postcode kan geen gebruik gemaakt worden van de Gemeentepeiler Applicatie.
 8. Gemeentepeiler heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Gemeentepeiler kan echter niet controleren of een gebruiker ouder dan 16 is. Gemeentepeiler raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de gebruiker er van overtuigd is dat Gemeentepeiler zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de gebruiker contact op te nemen met Gemeentepeiler middels de contactgegevens opgenomen in artikel 18 en dan zal Gemeentepeiler de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.
 9. Gemeentepeiler zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 11.5, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
 10. Gemeentepeiler verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Gemeentepeiler streeft naar minimale gegevensverwerking.
 11. Gemeentepeiler zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Beveiliging

  1. Via zijn profiel in de Gemeentepeiler Applicatie kan de gebruiker altijd zien welke gegevens er worden opgeslagen. Sommige gegevens kan de gebruiker ook zelf verwijderen als de gebruiker deze gegevens niet meer wil delen.

Om inzage van gegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft Gemeentepeiler verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de gegevens van de gebruiker. Gemeentepeiler heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

   1. Voor alle Gemeentepeiler-verbindingen gebruikt Gemeentepeiler SSL-encryptie. Deze encryptie zorgt ervoor dat gevoelige informatie nooit verzonden of ontvangen wordt als leesbare tekst;
   2. De software en gegevens worden gehost in de Gemeentepeiler Cloud. Gemeentepeiler beheert gebruikersdata in samenwerking met Amazon Web Services (AWS). De databases in de Gemeentepeiler Cloud zijn volledig versleuteld. De infrastructuur van Gemeentepeiler voldoet volledig aan de Amerikaanse HIPAA standaard voor het opslaan van healthcare informatie;
   3. De data van Gemeentepeiler wordt bewaard binnen de grenzen van de EU. De datacenters van AWS zijn in clusters verdeeld over landen in de hele wereld, maar de gegevens van Gemeentepeiler (inclusief back-ups) worden enkel bewaard in Ierland of Frankfurt. AWS handelt volledig in overeenstemming met de AVG.

De antwoorden van de vragen in een peiling worden anoniem verwerkt en aan de gemeente gerapporteerd en worden voor analytische doeleinden gebruikt. De identiteit van de gebruiker wordt niet aan de gemeente kenbaar gemaakt. Persoonlijke gegevens worden niet gekoppeld aan de resultaten van een peiling. De antwoorden op vragen in de peiling worden samengevoegd met die van andere deelnemers aan de peiling. Er worden enkel resultaten uit de peilingen aan de gemeente kenbaar gemaakt die te herleiden zijn tot een bepaalde groep inwoners, zoals studenten, ouderen of bewoners van een bepaald gebied in de gemeente. Alle door de gebruiker gegeven antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.

Gemeentepeiler zal niet ingaan op verzoeken van de gemeente of van derden om de identiteit van de gebruiker kenbaar te maken, tenzij Gemeentepeiler daartoe verplicht wordt door een rechter.

Gemeentepeiler zal het e-mailadres van de gebruiker niet gebruiken voor direct-marketing doeleinden, zoals het sturen van advertenties of commerciële aanbiedingen.

Wissen van persoonsgegevens

 1. Gemeentepeiler zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
  1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
  2. de gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
  3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
 2. Gemeentepeiler is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 1. Gemeentepeiler zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
  1. Gemeentepeiler daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de gebruiker;
  2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
  3. de doorgifte geschiedt aan een door Gemeentepeiler voor de in deze privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, zoals AWS, met welke verwerker Gemeentepeiler een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
 2. De gebruiker kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

 1. Op verzoek verleent Gemeentepeiler aan de gebruiker toegang tot alle persoonsgegevens die Gemeentepeiler van hem bijhoudt en verstrekt Gemeentepeiler de gebruiker kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de gebruiker zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken. 
 2. Gemeentepeiler biedt de gebruiker de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Gemeentepeiler van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
 3. Het verzoek tot wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Gemeentepeiler worden ingediend, zie artikel 18.1 voor de contactgegevens van Gemeentepeiler. Gemeentepeiler reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Bezwaar

 1. De gebruiker kan bij Gemeentepeiler bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Gemeentepeiler het bezwaar van de gebruiker heeft ontvangen, stopt Gemeentepeiler met de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij Gemeentepeiler bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de gebruiker.

Recht van beperking

 1. Indien door de gebruiker een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de gebruiker Gemeentepeiler verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Contact

 1. Voor vragen over de wijze waarop Gemeentepeiler persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Gemeentepeiler van de gebruiker verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de gebruiker via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Gemeentepeiler. 

Contactgegevens:

Gemeentepeiler 

adres: Spijksedijk 1a 

postcode/plaats: 6917 AD Spijk

e-mailadres: [email protected]

telefoonnummer: 0316 799 820

Indien Gemeentepeiler op verzoek van de gebruiker persoonsgegevens van de gebruiker corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Gemeentepeiler de gebruiker daarvan op de hoogte.

Wijzigingen 

 1. Gemeentepeiler behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit hoofdstuk 2 van deze gebruiksvoorwaarden.  

Datalek

 1. Indien zich bij Gemeentepeiler een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Gemeentepeiler daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Indien er sprake is van een datalek bij Gemeentepeiler dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker, dan stelt Gemeentepeiler de gebruiker daarvan onverwijld op de hoogte.

Klacht indienen

 1. Indien de gebruiker van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Gemeentepeiler niet in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de gebruiker een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Gemeentepeiler Applicatie is Nederlands recht van toepassing. 

 1. Alle geschillen tussen de gebruiker en Gemeentepeiler zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Gemeentepeiler is gelegen. De gebruiker heeft 1 maand de tijd nadat Gemeentepeiler zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.