Skip to content
Buurttevredenheidsonderzoek

Van de bouw van woningen tot de sloop ervan, van het onderhoud van wijken tot de verhouding huur- en koopwoningen: de basis van elke gemeente zijn de woningen die er staan. Zonder woningen immers geen inwoners. Hoewel wonen dus de kern is, draait het elk jaar en in elke gemeente om andere thema’s. Een belangrijk instrument om te meten hoe tevreden inwoners zijn is het buurttevredenheidsonderzoek.

Het beleid rondom wonen is voor elke gemeente een vraagstuk dat anders wordt ingevuld. Eén ding staat echter vast: voor iedere bewoner van iedere gemeente is het belangrijk dat ze zich prettig voelen in hun woning en wijk.  

Juist omdat wonen de kern is van de relatie tussen gemeente en inwoner, is het belangrijk dat de burger betrokken wordt bij de plek waar hij of zij woont. Toch betekent het niet altijd dat dankzij burgerparticipatie buurttevredenheid omhooggaat, maar als gemeente kan dankzij participatie een woonlastenonderzoek of een buurttevredenheidsonderzoek uitgevoerd worden, waardoor men beter zicht krijgt op de situatie waarin hun inwoners leven. Toch is het als gemeente belangrijk onderscheid te maken in welke situaties burgerparticipatie daadwerkelijk van toegevoegde waarde is en in welke situaties het beter is om zelf beleid te maken.  

Bouwen

Een thema waar alle gemeenten, dorp of grote stad, mee te maken krijgen is het bouwen van nieuwe woningen of flats. Het is een delicaat thema dat zorgvuldig moet worden aangepakt door gemeenten, en waar inwoners een zekere rol in kunnen spelen als het gaat om de totstandkoming van een bouwproject. Toch is het belangrijk dat een gemeente hier niet te veel uit handen geeft. De vraag of er gebouwd moet worden is uiteraard niet iets wat via interactieve beleidsvorming kan worden voorgelegd aan een groep inwoners. Zo kan het zijn dat vanwege regionale of nationale overheden wetten zijn over waar een bouwproject aan moet voldoen (bijvoorbeeld met betrekking tot duurzaam bouwen, ligging bij natuur of sociale woningbouw) waardoor de gemeente zelf en dus ook de inwoners weinig aan een mogelijke uitkomst kunnen veranderen. 

De vorm van een bouwproject is wel iets waarbij gemeenten wel rekening kunnen of zelfs zouden moeten houden met wat de bewoner wilt. Een nieuwe wijk, een flat die het uitzicht ontneemt, een recreatiegebied dat moet wijken: het zijn thema’s die directe invloed hebben op de leefomgeving van een burger. Om inwoners een serieuze stem te geven over het waar, wat en hoe van een bouwproject, kan je hun mening peilen om te kijken hoe zij tegen dergelijke zaken aankijken. Via de participatie app Gemeentepeiler kan je alle bewoners direct op hun smartphone bereiken om een buurttevredenheidsonderzoek te houden.

Een andere, lichtere vorm van burgers betrekken is de informatievoorziening. In welke fase van een bouwproject ook zit, het is niet meer dan logisch dat inwoners vroegtijdig worden ingelicht over de stappen die een gemeente wil gaan nemen. Dergelijke informatievoorziening kan op verschillende manieren verlopen, maar een goede manier om je ervan te verzekeren dat iedereen de boodschap meekrijgt is door informatie te versturen op de platformen waar inwoners het actiefst zijn. Meer dan 90% van de Nederlanders heeft een smartphone en kijken daar meerdere keren per dag op. Wie informatie verstuurt via de gemeente app Gemeentepeiler weet zo zeker dat burgers meekrijgen wat er speelt in hun gemeente. 

Buurttevredenheidsonderzoek 1

Wonen en het buurttevredenheidsonderzoek

Hét instrument bij uitstek om meer te weten te komen over de woonsituatie van inwoners, de problemen waar zij tegenaan lopen of de mate van tevredenheid, is via een digitaal burgerpanelToch lopen gemeenten nog regelmatig aan tegen obstakels als het gaat om het zoeken naar een juiste benadering. Een overzicht krijgen van het totale plaatje blijkt moeilijker dan gedacht. 

Toch is het houden van gedegen woonlastenonderzoek heel belangrijk om erachter te komen of inwoners tevreden zijn over hun woning, hoe het zit met het onderhoud van hun woning, enzovoorts. Dit vraagt om een effectief buurttevredenheidsonderzoek, waarbij inwoners op grote schaal meedoen via een manier die voor beide partijen toegankelijk en laagdrempelig is. Een peiling via de Gemeentepeiler app, waarbij inwoners een melding op hun telefoon krijgen en snel kunnen invullen hoe hun woonsituatie is, is de perfecte oplossing. Voor gemeenten is het hierbij heel belangrijk om vooraf te bedenken wat ze nu eigenlijk willen met het buurttevredenheidsonderzoek. Het zorgt ervoor dat er gerichter vragen gesteld kan worden en inwoners kunnen na het buurttevredenheidsonderzoek terugkoppelingen krijgen. Deze terugkoppelingen zorgen ervoor dat inwoners zich betrokken blijven voelen bij hun gemeente, en inwoners zullen in de toekomst sneller geneigd zijn mee te doen aan interactieve beleidsvorming. 

Buurttevredenheidsonderzoek 1

Huren 

Als het aankomt op huren is er een grote taak voor gemeenten weggelegd, bijvoorbeeld in de bemiddeling tussen huurder en woningcorporaties. Woningcorporaties zijn namelijk wettelijk verplicht om afspraken te maken met de gemeente en de huurders over hun prestaties. Er is al in bepaalde mate sprake van een digitaal burgerpanel bij het maken van deze afspraken, omdat er huurdersorganisaties aan tafel zitten die de belangen van burgers vertegenwoordigen. 

Maar ondanks dergelijke afspraken komt het meer dan eens voor dat er conflicten ontstaan tussen huurders en woningcorporaties. Verhoging van kosten, uitsluiting of zelfs mogelijke uitzetting van huurders, voortijdige beëindiging van contracten: het zijn zaken waarbij inwoners kunnen kiezen voor een juridische weg, maar dat zijn wegen die mentaal en financieel slopend kunnen zijn. Een gemeente hoort er te zijn voor inwoners, en in verschillende gemeenten in Nederland bleek al dat gemeenten meer dan eens opkomen voor de belangen van hun inwoners. 

Zo kwam de gemeente Almere op voor inwoners die op straat terecht konden komen omdat de woningcorporatie afspraken niet na kwam, sprong gemeente Amsterdam in de bres voor inwoners die de dupe werden van plots verhoogde stookkosten, eiste gemeente Amstelveen een verbetering van achterstallig onderhouden huurwoningen en kwam gemeente Rotterdam in conflict met een woningcorporatie over de renovatie van een stadswijk. 

Zulke conflicten zijn voor geen partij leuk. Om problemen voortijdig te signaleren, kunnen periodieke peilingen naar inwoners een perfect instrument zijn om te weten wat er speelt. Dankzij Gemeentepeiler kunnen er naar hele specifieke groepen om de zoveel tijd opiniepeilingen, samengesteld door de gemeente, naar mensen gestuurd worden, uiteraard gevolgd door een terugkoppeling. Zo worden sluimerende conflicten dankzij huurdersparticipatie in de kiem gesmoord doormiddel van het tijdig afnemen van een buurttevredenheidsonderzoek. 

Een buurttevredenheidsonderzoek uitvoeren met Gemeentepeiler in uw gemeente?

Naast participatie instrument om buurttevredenheid in kaart te brengen kan Gemeentepeiler worden ingezet om bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe de gemeentelijke dienstverlening wordt ervaren, om jeugdparticipatie te bevorderen of juist om ouderen te betrekken.

In het kader van de omgevingswet 2021 wordt ook omgevingswet participatie steeds belangrijker. Ook hier is Gemeentepeiler een praktisch hulpmiddel om de benodigde participatie te faciliteren. 

Neem contact op voor meer informatie of bel 0316 849 358.

[button text=”Neem Contact Op” radius=”5″ link=”/contact” text-align: center”]

 

Deel dit artikel met jouw netwerk!

Ervaar zelf hoe het werkt

Is je interesse gewekt? Onze adviseur Christien neemt je graag mee in alle mogelijkheden tijdens een demo.